Testimonials

یاسر دیلمی

با تقدیر و تشکر از خدمات هتل چمران با در نظر گرفتن شرایط بیماری و ضد عفونی کردن.

اطلاعیه رعایت پروتکل های بهداشتی کوید19مشاهده
+