Testimonials

محمد حسن روحانی

برخورد پرسنل از پذیرش تا خدمات و انتظامات بسیار عالی و مناسب ، اقامت بسیار راحت و جذابی بود در سفرهای بعد نیز حتما همین هتل را انتخاب می کنم .

اطلاعیه رعایت پروتکل های بهداشتی کوید19مشاهده
+