رزرو اتاق
آدرس : شیراز بلوار چمران هتل بزرگ چمران

ایمیل روابط عمومی
publicrelation@hotelchamran.com
ایمیل رزرواسیون
reservation@hotelchamran.com

شماره تماس ها
07136288484

07136274903

07136274901

اینستاگرام


فاکس

07136291111

کد پستی

7194875485