آدرس : شیراز بلوار چمران هتل بزرگ چمران

ایمیل روابط عمومی
publicrelation@hotelchamran.com
ایمیل رزرواسیون
reservation@hotelchamran.com

شماره تماس :
07136262000

 

اینستاگرام


فاکس

07136291111

کد پستی

7194875485